Regulamin Fit Lovers Challenge

REGULAMIN KONKURSU „FIT LOVERS CHALLENGE”

§ 1 Zasady ogólne i cel Konkursu

1. Organizatorem konkursu „FIT LOVERS CHALLENGE”, dalej jako „Konkurs”, jest: Diet and Wellness Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Modelowa 3, 02-797 Warszawa, KRS 0000440420, NIP 5151544624, REGON 146412710, dalej jako „Organizator”.

2. Celem konkursu jest: wyłonienie najlepszych uczestników, którzy dokonali pozytywnej przemiany w kontekście swojego zdrowego trybu życia, korzystając przy tym z aplikacji Fit Lovers App.

3. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. W niniejszym Konkursie, na każdym etapie jego trwania, przy kontaktowaniu się z Organizatorem, obowiązującym językiem jest język polski.

§ 2 Zasady, przebieg i czas trwania Konkursu

1. Konkurs będzie się składał z jednego etapu.

2. Konkurs będzie trwał od 1 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r. i będzie polegał na stworzeniu materiału (zdjęcia + opis słowny), który scharakteryzuje metamorfozę uczestnika w kontekście poprawy jego nawyków żywieniowych podczas korzystania z aplikacji Fit Lovers App.

Termin nadsyłania prac na Konkurs upływa w dniu 31 marca 2021 roku.

3. Komisja konkursowa przy ocenie przesłanych prac będzie w szczególności zwracała uwagę na: jasność przekazu, informacje w jaki sposób aplikacja Fit Lovers App pomogła w osiągnięciu zamierzonego celu oraz finalne efekty metamorfozy.

4. Wraz z materiałem (zdjęcia + opis) uczestnik przesyłając zgłoszenie będzie zobowiązany oznaczyć akceptację niniejszego Regulaminu oraz złożyć Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych na potrzeby Konkursu i na potrzeby promocji aplikacji Fit Lovers App oraz zgodę na rozszerzenie praw autorskich oraz majątkowych do przesłanych materiałów na rzecz Organizatora. Niedopełnienie powyższych warunków jest jednoznaczne z wykluczeniem uczestnika i brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

5. Po zakończeniu Konkursu, nastąpi narada Komisji konkursowej, która ogłosi wynik konkursu, uzasadni swój wybór i wręczy nagrody. Komisja Konkursowa wybierze uczestników, którzy zajmą kolejno pierwsze, drugie i trzecie miejsce w Konkursie.

§ 3 Komisja konkursowa

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła Komisję konkursową.

2.W skład Komisji wejdą 2 osoby wskazane przez Organizatora.

3. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

§ 4 Warunki wzięcia udziału w Konkursie

1. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia w momencie składania zgłoszenia na Konkurs.

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście. Związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne.

3. W Konkursie można brać udział dowolną liczbę razy.

3. W celu wzięcia udziału w Konkursie koniecznym jest:

  • wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu oraz
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wyrażenie zgody na rozszerzenie praw autorskich oraz majątkowych do przesłanych materiałów na rzecz Organizatora (Oświadczenie), o których mowa § 2 ust. 4.

5. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest do wykonania zadania konkursowego, które polega na stworzenia materiału (zdjęcia + opis słowny), który scharakteryzuje metamorfozę uczestnika w kontekście poprawy jego nawyków żywieniowych podczas korzystania z aplikacji Fit Lovers App oraz przesłania materiału wykorzystując formularz kontaktowy zamieszczony na stronie: https://fitlovers.pl/challenge.

6. Zgłoszenie konkursowe powinno odpowiadać wymaganiom wskazanym w Regulaminie, powinno zawierać: imię i nazwisko uczestnika, adres email oraz materiał (zdjęcia + opis słowny).

7. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane, zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie.

8. Prawidłowe zgłoszenie prac na konkurs będzie oznaczało łącznie:

  • uznanie warunków regulaminu,
  • wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE,
  • rozszerzenie praw autorskich oraz majątkowych do przesłanych materiałów na rzecz Organizatora.

§5 Nagrody

1. Organizator konkursu przewiduje przyznanie trzech nagród głównych:

  • za zajęcie pierwszego miejsca – 1 000 zł + kod rabatowy umożliwiający dostęp Premium do aplikacji Fit Lovers App na okres 3 miesięcy,
  • za zajęcie drugiego miejsca – 400 zł + kod rabatowy umożliwiający dostęp Premium do aplikacji Fit Lovers App na okres 3 miesięcy,
  • za zajęcie trzeciego miejsca – 300 zł + kod rabatowy umożliwiający dostęp Premium do aplikacji Fit Lovers App na okres 1 miesiąca.

2. Wyboru zwycięzców Konkursu dokonuje Komisja konkursowa.

3. O wynikach Konkursu jego zwycięzcy zostaną poinformowani drogą elektroniczną za pomocą wiadomości email.

4. Nagrody dla zwycięzców konkursu zostaną przekazane uczestnikom przez Organizatora w ciągu 30 dni od zakończenia Konkursu.

5. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu nie będą brani pod uwagę przez Komisję konkursową w kolejnych edycjach Konkursu.

§6 Prawa i obowiązki Organizatora

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie bądź pozbawienia prawa do Nagrody uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności uczestników, którzy:

  • nie działali osobiście,
  • jeżeli w stosunku do przesłanego przez nich materiału zostały zgłoszone roszczenia osób trzecich, w szczególności co do rozpowszechniania wizerunku osoby utrwalonej lub naruszenia praw autorskich.

2. O wykluczeniu decyduje Komisja konkursowa, która za pomocą poczty elektronicznej poinformuje uczestnika o podjętej decyzji.

3. Organizator może również wykluczyć uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku, gdy dane lub oświadczenia zawarte w formularzu zgłoszeniowym okażą się niezgodne z prawdą.

4. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję mailową); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie. Odmowa udzielenia szczegółowych danych będzie skutkowała wykluczeniem z Konkursu przez Komisję konkursową.

§7 Prawa własności intelektualnej

1. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać zachowań zabronionych przez prawo, niecenzuralnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.

2. Organizator, w związku z przeniesieniem na niego praw autorskich do materiałów (zdjęć i opisu) przez uczestników, zastrzega sobie prawo do nieograniczonego kopiowania i używania materiałów i ich publicznej emisji, na wszelkich polach eksploatacji.

3. Organizator, zastrzega sobie prawo do możliwości przeniesienia praw autorskich wymienionych w ust. 2, na rzecz osób trzecich, w tym m.in. na partnerów Konkursu.

4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku – zdjęć wykonanych w związku z realizacją konkursu w materiałach promocyjno-informacyjnych dotyczących zarówno samego Konkursu jak i działań marketingowych promujących aplikację Fit Lovers App.

5. Przez promocję Konkursu oraz promocję aplikacji Fit Lovers App rozumie się wykorzystywanie danych osobowych uczestnika i przesłanego materiału (zdjęcia, opis) w materiałach promocyjnych zamieszczanych przez Organizatora m.in. w mediach, kampaniach promocyjnych, stronie internetowej Organizatora, itp.

6. Uczestnicy zgadzają się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem i nazwiskiem w celach informacyjnych oraz zrzekają się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć i nagrań, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć i nagrań na stronie internetowej Organizatora oraz w wykorzystywanych materiałach promocyjnych.

§8 Przetwarzanie danych osobowych

1. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu.

Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (zwane w Oświadczeniu: „Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych”), jest Organizator.

Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres email, adres profilu na Instagram (opcjonalnie). W przypadku Zwycięzców oprócz danych powyżej przetwarzane będą dane niezbędne do wydania nagrody, w tym w szczególności nr NIP lub PESEL, adres zamieszkania oraz nr rachunku bankowego.

2. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, biegnie od momentu ich przekazania przez Uczestników, do zakończenia procesu rozpoznawania reklamacji przez Organizatora, a w przypadku Zwycięzców, także w zakresie wymaganym przez odpowiednie przepisy prawa.

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu w tym wykonania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków do Organizatora w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

4. Żądanie usunięcia swoich danych przez Uczestnika, będzie oznaczało automatyczną rezygnację z uczestnictwa w Konkursie.

§9 Reklamacje

1. Uczestnikowi przysługuje prawo składania reklamacji w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu.

2. Reklamację należy zgłaszać drogą listowną na adres Organizatora lub pocztą elektroniczną na adres mailowy: challengefitlovers@gmail.com

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną na adres email podany w reklamacji.

4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres email osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.

§10 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.

2. Regulamin jest dostępny przez czas trwania konkursu na stronie internetowej https://fitlovers.pl/challenge.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany zostaną ogłoszone taką samą drogą, jaką nastąpiło ogłoszenie niniejszego Regulaminu.

4. Wszelkie dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem na stronie internetowej pod adresem: https://fitlovers.pl/challenge lub kontaktując się z Organizatorem pod adresem mailowym: challengefitlovers@gmail.com.