Fit Lovers

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez SFD Spółkę Akcyjną z siedzibą w Opolu, za pośrednictwem serwisu internetowego fitlovers.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).

DEFINICJE

Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio:

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług przez Serwis Internetowy fitlovers.pl świadczonych przez SFD S.A. na rzecz Użytkowników, stanowiących w szczególności komponowanie indywidualnych planów dietetycznych lub/i treningowych dla poszczególnych Użytkowników na podstawie wskazanych Usługodawcy informacji, z uwzględnieniem celów do osiągnięcia określanych indywidualnie przez Użytkowników.
 2. Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia, której dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z usług oferowanych przez Serwis Internetowy fitlovers.pl.
 3. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Serwisu w zakresie Usług Planów stanowią ofertę Usługodawcy, w zakresie zawarcia umowy o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika usług odpłatnych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 4. Usługi świadczone będą w języku polskim. Język polski jest właściwy także dla Umowy, Regulaminu oraz oświadczeń stron.
 5. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie chociażby w części treści zawartych w Serwisie Internetowym bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
 6. Materiały udostępniane Użytkownikom w ramach poszczególnych Usług Planów oraz wygląd i treść Serwisu Internetowego, stanowią własność Usługodawcy i są objęte ochroną wynikającą z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 2 Rejestracja konta

 1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać Rejestracji.
 2. W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne hasło oraz podaje adres e-mail, który będzie używał do korespondencji w sprawach związanych ze świadczonymi Usługami Planów.
 3. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na podany przez siebie adres poczty elektronicznej w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika.
 4. Istnieje możliwość rejestracji użytkownika przy wykorzystaniu konta w serwisie Facebook i wówczas po kliknięciu przycisku „Zezwól” Facebook przekazuje do Serwisu Internetowego następujące dane: imię, nazwisko, grupę wiekową, adres e-mail, które zostają zapisane w bazie Serwisu Internetowego.
 5. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 6. W trakcie Rejestracji Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Usługodawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Użytkownika, a także o znanych Usługodawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w formularzu rejestracyjnym. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia woli np. za pośrednictwem poczty elektronicznej i nie warunkuje możliwości z Usługodawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika czy usługi Newsletter ‘a.
 7. Użytkownik, który dokonał Rejestracji, może samodzielnie usunąć Konto Użytkownika albo zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika. Każdy przypadek określony w zdaniu poprzednim jest równoznaczny z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 8. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych uniemożliwia dokonanie przez Użytkownika zakupu odpłatnej Usługi Planów.
 9. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego wyłącznie na własny użytek, w związku z czym zobowiązuje się do nieudostępniania swojego Konta innym Użytkownikom ani osobom trzecim.

§ 3 Usługi

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, którzy dokonali Rejestracji usługi odpłatne i nieodpłatne. Usługi są świadczone 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną nieodpłatną usługę:
  1. Prowadzenie Konta Użytkownika
  2. Newsletter ‘a.
 3. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną odpłatną Usługę Planów. Usługa Planu polega na umożliwieniu Użytkownikowi korzystania z planu treningowego lub/i diety przygotowanych przez Usługodawcę na podstawie informacji przekazanych przez Użytkownika w trakcie zamawiania usługi.
 4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z odpłatnej Usługi Planów jest:
  1. rejestracja Konta Użytkownika zgodna z postanowieniami § 2,
  2. zapoznanie się i akceptacja Regulaminu,
  3. złożenie zamówienia na Usługę Planu (wybór jednego z abonamentów, którego cena, czas trwania i zakres dostępne są na Stronie Internetowej Serwisu)
  4. oraz opłacenie Abonamentu za Usługę Planu.
 5. Zapłata z góry ceny za wybrany Abonament jest warunkiem koniecznym dla rozpoczęcia świadczenia Usługi Planu.
 6. Użytkownik przyjmuje ofertę Usługodawcy na odpłatną Usługę Planu poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na Stronie Internetowej Serwisu lub poprzez Konto Użytkownika. Wybranie przycisku ,,Kupuję i płacę” oznacza przyjęcie oferty Usługodawcy. Szczegółowy zakres i cena Usługi Planu zależy od wyboru dokonanego przez Użytkownika i jest każdorazowo przedstawiony Użytkownikowi przez Usługodawcę przed zawarciem umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
 7. Użytkownik obowiązany jest podać w procesie zamawiania usługi dane zgodne z prawdą, dokładne i aktualne, gdyż Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść informacji przekazanych Usługodawcy, na podstawie których Usługodawca przygotowuje plan treningowy lub/i dietę przeznaczoną dla Użytkownika.
 8. Usługodawca zaleca, aby przed skorzystaniem z Usługi Planu Użytkownik skonsultował z właściwym lekarzem jej wpływ na stan zdrowia Użytkownika.
 9. Usługodawca zaleca, aby z planów treningowych nie korzystały osoby cierpiące na: wady serca, wady kręgosłupa, dysfunkcje narządu ruchu, przepuklinę, przewlekłe schorzenia lub niewydolność układu oddechowego, przewlekłe choroby zapalne lub posiadające protezę stawu.
 10. Usługodawca zaleca, aby z planów dietetycznych nie korzystały osoby cierpiące na: choroby nerek, dnę moczanową, cukrzycę, marskość wątroby, refluks, kandydozę, wrzody układu trawiennego, uchyłkowe zapalenie jelit, hashimoto, chorobę Leśniowskiego-Crohna, dysfunkcje trzustki, dysfunkcje dróg żółciowych, zespół jelita drażliwego, nowotwory układu trawiennego, osoby będące w ciąży lub w okres laktacji.
 11. Aktywacja Abonamentu na odpłatną Usługę Planu zostanie dokonana niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Użytkownika, po zaksięgowaniu środków pieniężnych na rachunku bankowym Usługodawcy. Jednakże Użytkownik w trakcie Zamawiania Usługi Planu ma możliwość wyboru daty rozpoczęcia i aktywacji Usługi Planu. Może świadczenie usług odroczyć o maksymalnie 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Gdy Użytkownik nie dokona wyboru momentu rozpoczęcia świadczenia danej Usługi Planu, to aktywacja danego Abonamentu rozpocznie się w 7 (siódmym) dniu od dnia potwierdzenia dokonania zapłaty wybranego Abonamentu.
 12. Aktywacja usługi oznacza rozpoczęcie świadczenia odpłatnej Usługi Planu przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, od tego momentu nie przysługuje możliwość odstąpienia od umowy.
 13. Czas ważności Abonamentu odpłatnej Usługi Planu liczony jest:
  • od momentu aktywacji Usługi Planu lub od terminu rozpoczęcia Abonamentu podanego przez Użytkownika w trakcie Zamawiania Usługi Planu,
  • do ostatniego dnia okresu obowiązywania danego Abonamentu włącznie, jednakże z dokładnością do godziny.
 14. Okres ważności Abonamentu za odpłatną Usługę Planu jest niepodzielny i nieprzerwany.

§ 4 Ceny i metody płatności

 1. Ceny Abonamentów podane na Stronie internetowej Serwisu zamieszczone przy danej usłudze wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto, co oznacza, iż zawierają one podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówioną odpłatną Usługę Planu:
  1. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu;
  2. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność transakcji płatniczych dokonywanych za pośrednictwem serwisu płatności internetowych. Wszelkie uwagi związane z przebiegiem transakcji płatniczych dokonywanych w sposób określony w zdaniu poprzednim, Użytkownik zobowiązany jest zgłaszać bezpośrednio do odpowiedniego właściciela serwisu płatności internetowych.
 4. Usługodawca przesyła Użytkownikowi przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Użytkownika w trakcie zamawiania Usługi Planu, paragon lub fakturę obejmującą zamówione odpłatne Usługi Planu.

§ 5 Newsletter

 1. Z nieodpłatnej usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 2. Użytkownik może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.
 3. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych usługach w ofercie Usługodawcy. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji.
 4. Każdy Newsletter kierowany do danych Użytkowników zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 5. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Użytkownika w Serwisie Internetowym.

§ 6 Warunki techniczne

 1. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 63 lub FireFox 57 lub Opera 49 lub Safari 11 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 2 Mbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 400x400 pikseli.
 2. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników tj.
  1. dostosowanie strony internetowej pod względem jej zawartości do indywidulanych potrzeb Użytkowników,
  2. odpowiednie wyświetlanie strony internetowej Serwisu dzięki rozpoznaniu urządzenia, za pomocą którego Użytkownik korzysta ze strony internetowej,
  3. utrzymaniu sesji Użytkownika po zalogowaniu, dzięki której nie jest wymagane ponowne logowanie na stronie.
 3. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.
 4. Paragon/faktura za Usługi Planu dostarczana jest Użytkownikowi przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Użytkownik powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Usługodawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, który można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com

§ 7 Reklamacje

Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni roboczych rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 8 Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik może odstąpić od Usługi Planu, bez podawania przyczyny do czasu aktywacji Usługi Planu tj. rozpoczęcia z korzystania, udostępnienia Użytkownikowi zamówionych planów przez Usługodawcę.
 2. Po Aktywacji Usługi Planu Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy odpłatnych usług świadczonych w ramach Serwisu, ze względu na charakter świadczenia usług, których przedmiotem jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres mailowy: bok@fitlovers.pl na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu pod adresem: formularz odstąpienia
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą.
 5. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 6. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik.

§ 9 Rozwiązanie umowy

 1. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli, w szczególności przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, w sposób umożliwiający drugiej stronie zapoznanie się z nim.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik w ramach usługi Plan nie otrzyma w terminie 48 godzin odpowiedzi na dwa kolejne zapytania skierowane do Usługodawcy w związki z korzystaniem z usługi, Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie drogą elektroniczną usługi Plan ze skutkiem natychmiastowym, poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia, o którym mowa w §8 ust. 3 Regulaminu. W takim przypadku Użytkownikowi przysługuje zwrot pełnej należności, którą Użytkownik zapłacił z tytułu zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Plan.
 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zablokowania bądź usunięcia Konta Użytkownika, który nie stosuje się do postanowień Regulaminu, podał dane w Formularzu Rejestracyjnym niezgodne ze stanem faktycznym, postępuje w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego, lub gdy jego zachowanie zostanie uznane za szkodliwe dla Usługodawcy.
 5. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną. Usługodawca drogą elektroniczną zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

§ 10 Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Serwisu Internetowego w porze od godziny 22.00 do 6.00, w celu uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości Serwisu.
 4. Każdy Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Użytkownika z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Użytkownik będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę pisemnie lub mailowo, co skutkuje rozwiązaniem umowy.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.07.2018 r.